Regulamin sklepu internetowego Papilio Naturals 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Papilio Naturals, dostępnego pod adresem internetowym www.papilionaturals.pl,
w którym zawarte są informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie,
procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Moniki Kobierskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Papilio Naturals Monika Kobierska,
z siedzibą w Tłokini Kościelnej, ul. Kościelna 14, 62-860 Opatówek, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 6182024741 oraz numerem REGON: 381460752.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna 
lub ułomna osoba prawna, 

2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, 
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.papilionaturals.pl, 
4. Sprzedawca – Monika Kobierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Papilio Naturals Monika Kobierska z siedzibą z Tłokini Kościelnej,
ul. Kościelna 14, 62-860 Opatówek, NIP: 6182024741, REGON: 381460752.
5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
6. Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy między klientem, a sprzedawcą,
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą,
8. Formularz zamówienia - internetowy formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, tym sposobu dostawy i płatności,  
9. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta, 
10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu, zawierana albo zawarta między Klientem,  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, 
11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy 

i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. 

Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej ( e-mail ), włączona obsługa pików cookies.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Główną usługą prowadzoną drogą elektroniczną, jaką świadczy Sprzedawca na rzecz Kupującego, jest umożliwienie Kupującemu złożenie zamówienia i utrzymanie  jego konta w Sklepie, prowadzącego do zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Możliwe jest złożenie zamówienia bez konieczności zakładania Konta w Sklepie. 

3. Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz kupującego, jeśli Kupujący decyduje się założyć Konto w Sklepie - polega ona na założeniu i utrzymaniu Konta w Sklepie.  W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. Każdy kupujący, który zakłada Konto w Sklepie loguje się poprzez swój adres e-mail oraz zdefiniowane przez siebie hasło. 

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail monika@papilionaturals.pl W przypadku konieczności zgłoszenia takich nieprawidłowości, prosimy o podanie w reklamacji: imię i nazwisko Kupującego, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informujemy Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji. 

§ 4 Składanie zamówień

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto z poziomu Sklepu.

3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka Produktów, które zainteresowały Kupującego. 

W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na tym etapie następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór formy płatności za Zamówienie. 

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia. Z tą chwilą między Kupującym, a Sprzedającym zawarta zostaje umowa sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5 Realizacja zamówień


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie zamawianego towaru wybraną przez siebie formą płatności oraz  podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru.

2. Po zaksięgowaniu płatności na firmowym koncie w Banku Pekao S.A. : 45 1240 2946 1111 0010 8841 5612, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych następuje realizacja zamówienia oraz wysyłka.

3. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DPD. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 14,00 zł. Nie realizujemy przesyłek za granicę. Nie są realizowane przesyłki za pobraniem.

4. Wszystkie ceny towarów podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.

5. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się, na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

6. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie zaksięgowania wpłaty.

7. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani będą w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

§ 6 Dostawa i płatność

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktów:

    a. Przesyłka kurierska - DPD,

    b. Dostawa do paczkomatu Inpost. 

2. Szczegółowe informacje odnośnie dostępnych metod dostawy Produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronach Sklepu wskaże inaczej. Koszt dostawy Produktów na terenie Kalisza ponosi Sprzedawca. 

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta);
  • Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); 

konto do wpłaty Papilio Naturals Monika Kobierska 

Tłokinia Kościelna ul. Kościelna 14, 62-860 Opatówek

NR KONTA W Banku Pekao S.A. : 45 1240 2946 1111 0010 8841 5612 

4. Szczegółowe informacje odnośnie metod płatności za Zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ produkty będące przedmiotem świadczenia Umowy sprzedaży mają krótki termin przydatności do użycia. 


§ 8 Odpowiedzialność za wady 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną.

3. Za wadę produktu nie uznaje się nieznacznych różnic w zapachu, kolorze i konsystencji produktów, które mogą pojawić się w zależności od partii, a które wynikają z faktu, iż produkt przygotowywany jest ręcznie z olejów i maseł roślinnych. 

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies   

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§ 10 Postanowienia końcowe   

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.10.2018.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony jest Monika Kobierska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 

Papilio Naturals Monika Kobierska, Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna 14, 62-860 Opatówek, 

NIP: 6182024741, REGON: 381460752.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możliwy jest kontakt mailowy z Administratorem, pod adresem monika@papilionaturals.pl 

W trosce o Twoje dane osobowe, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz na podstawie wewnętrznych procedur, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód. Pragniemy spełnić wobec Ciebie ponowny obowiązek informacyjny i prosimy Cię o reakcję, w przypadku gdy uważasz, iż Twoje dane osobowe nie powinny być przez nas przetwarzane. Aby zweryfikować szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zapraszamy Cię do zapoznania się z postanowieniami regulaminu i zawartej w nim polityki prywatności. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Papilio Naturals Monika Kobierska, z siedzibą w Tłokini Kościelnej przy ul. Kościelnej 14, 62-860 Opatówek. 

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia Ci pełnego korzystania z usług oraz dostępu do sklepu internetowego . 

Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym aplikacji, stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Papilio Naturals Monika Kobierska.  

Twoje dane są przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. Są to:

1. Fakturowo.pl, Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Dąbrowskiego 17 - w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane klientów widoczne na fakturach, 

2. PrestaShop Europe HQ, 12 rue d’Amsterdam, 75009 Paris, France - w celu umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.papilionaturals.pl, 

3. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 - w celu realizacji zamówień i ich wysyłania do klientów,

4. Serwis Przelewy24 obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu,

ul. Kanclerska 15 - w celu umożliwienia dokonania płatności drogą elektroniczną za złożone w Sklepie Zamówienia.

Podmioty, którym powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

Sposób przetwarzania danych oraz cele

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. 

W przypadku usunięcia konta, usuwane są również dane w nim zawarte. Usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. 

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,  o którym mowa w art. 20 RODO. 

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Spełniamy także obowiązek przechowywania faktur z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

W przypadku przetwarzania danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie ma możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia  danych z naszej bazy. 

W stosunku do danych o zamówieniach, osobie fizycznej przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Dane są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. 

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie można sprostowanić tych danych. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możnajednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy. 

PLIKI COOKIES

1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). 

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie). 

4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

  •     Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji,
  •     Statystycznym, 
  •     przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.

5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

8. Pliki trwałe to pliki, które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.